, dus wat voor is :

waarmee waarmee waardoor , , en de en ook . en de wat voor en ook is . dus .

betekende dat als , , betekende dat . is . wordt waarin , . waarmee en , . waarin . . waarmeeALGEMENE VOORWAARDEN

VAN:
Blekman Consultancy BV
eigenaar van www.OnlineFeedback.nl
Oudenoord 406
3513 EX Utrecht

hierna te noemen: BC/OF

zoals gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Utrecht op onder nummer

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, factuur, levering, dienst, offerte en overeenkomst tussen BC/OF en iedere derde (hierna "afnemer") waarop BC/OF deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop,- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door BC/OF zijn aanvaard. Deze aanvaarding geldt uitsluitend voor de specifieke overeenkomst waarvoor de afwijking of aanvulling is overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BC/OF en de afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle overeenkomsten tussen BC/OF en de afnemer die op een latere datum zijn gesloten.
Artikel 2 Offertes en overeenkomsten
 1. Alle offertes van BC/OF zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. BC/OF bevestigt alle orders middels een bevestigings e-mail met daarin het unieke wachtwoord welke toegang geeft tot de gesloten internetsite. Pas na deze schriftelijke bevestiging is BC/OF gebonden.
Artikel 3 Prijzen
 1. De prijzen, genoemd in de offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4 Betaling
 1. De overeenkomst tussen BC/OF en de afnemer wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst eindigt op het moment dat de afnemer ervoor heeft gekozen de feedback te ontvangen en BC/OF de betreffende e-mail heeft verstuurd.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 3. Betaling dient online vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door BC/OF.
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal BC/OF met de afnemer in overleg treden om zo tijdig en na onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. Deze aanpassing is pas dan geldig waarneer deze door BC/OF schriftelijk is bevestigd.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dat financiële en/of andere consequenties hebben. BC/OF zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. BC/OF zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 4. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BC/OF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, bij aanmelding en betaling aan BC/OF worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BC/OF zijn verstrekt, heeft BC/OF het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel van de overeenkomst af te zien.
 5. BC/OF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de afnemer aan BC/OF verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. Indien BC/OF inschat dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden dienen te worden verricht door derden, heeft BC/OF het recht deze werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder echter aansprakelijk te zijn voor deze derden en de door hen verrichtte werkzaamheden.
 7. BC/OF draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van OnlineFeedback.nl maar kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor uitval of onbereikbaarheid van OnlineFeedback.nl ongeacht de oorzaak hiervan.
 8. BC/OF heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is BC/OF aansprakelijk voor het aan derden toe te rekenen openbaar worden van vertrouwelijke gegevens. Indien BC/OF constateert dat het formulier voor frauduleuze praktijken wordt gebruikt, is BC/OF gerechtigd invoerresultaten te gebruiken om mogelijke slachtoffers te waarschuwen.
 9. BC/OF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de applicatie, op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software.
 10. BC/OF maakt, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd door BC/OF, de bezoeker van uw formulier duidelijk dat het formulier afkomstig is van Onlinefeedback.nl.
 11. De door Onlinefeedback.nl gegenereerde coding (HTML en scripts) of onderdelen daarvan mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken en schriftelijk door BC/OF is bevestigd, niet worden gekopieerd. Onlinefeedback.nl formulieren mogen niet zelf gehost worden.
 12. De afnemer is zelf volledig aansprakelijk voor de inhoud en de vragen van het formulier, de e-mail, de e-mailadressen van derden en andere uitingen naar derden.
 13. BC/OF behoudt zich het recht voor om formulieren te verwijderen zonder uitleg of mededeling vooraf indien:
  a. frauduleus gebruik wordt geconstateerd;
  b. de persoonlijke gegevens en of het geregistreerd e-mailadres niet bestaat of niet toebehoort aan degene die het account heeft aangemaakt.
 14. BC/OF draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade, tenzij in specifieke overeenkomsten schriftelijk overeengekomen en bevestigd door BC/OF.
 15. De afnemer vrijwaart BC/OF voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de afnemer toerekenbaar is.
Artikel 6 Incassokosten
 1. Indien de afnemer en BC/OF, anders dan de online betaling vooraf, een afwijkende betalingsregeling zijn overeengekomen, welke schriftelijk is bevestigd door BC/OF en de afnemer vervolgens in gebreke met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is hij meteen van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is en is de afnemer een contractuele rente van 8% per jaar verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de vordering op de afnemer zijn vanaf het moment van verzuim voor rekening van de afnemer.
Artikel 7 Onderzoek, reclames
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan BC/OF. De klachten dienen zo gedetailleerd mogelijk omschreven te zijn, zodat BC/OF in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal BC/OF in staat worden gesteld de werkzaamheden alsnog correct te verrichten.
Artikel 8 Opschorting en ontbinding
 1. BC/OF is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst BC/OF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen.
 2. Voorts is BC/OF bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van BC/OF op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien BC/OF de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. BC/OF behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
 1. Elke aansprakelijkheid van BC/OF is uitgesloten, behoudens voor directe schade veroorzaakt bij de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van BC/OF. Aansprakelijkheid voor andere schade, zoals maar niet beperkt tot indirecte schade, zoals vermogens- en bedrijfsschade, vertragings,- en gevolgschade is altijd uitgesloten.
 2. Indien BC/OF op grond van het voorgaande aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag, waarvoor tussen BC/OF en de afnemer in het betreffende geval een overeenkomst is gesloten.
 3. De in lid 2 genoemde beperking geldt ook voor door BC/OF ingeschakelde derden.
Artikel 10 Vrijwaringen
 1. De afnemer vrijwaart BC/OF voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer aan BC/OF verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de afnemer aan BC/OF informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 11 Risico-overgang
 1. Het risico van verlies of diefstal van de data die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment van verzending van de e-mail met daarin de feedback aan de afnemer.
Artikel 12 Overmacht
 1. BC/OF heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden – zonder schadeplichtig te zijn – indien blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht onmogelijk of bezwarend wordt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BC/OF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BC/OF niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Voorzover BC/OF ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BC/OF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. De afnemer is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 13 Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 14 Intellectuele eigendom en auteursrechten
 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt BC/OF zich de rechten en bevoegdheden voor die BC/OF toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door BC/OF verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BC/OF worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Daarop rustende intellectuele eigendoms- of andere rechten blijven onverminderd eigendom van BC/OF.
 3. Ten aanzien van een mogelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten door de afnemer is deze schadeplichtig jegens BC/OF.
Artikel 15 Demo
 1. Aan de afnemer wordt via internet de mogelijkheid geboden een demo te bekijken. Deze demo geldt slechts ter aanduiding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
Artikel 16 Toepasselijk recht
 1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, facturen, leveringen, diensten en offertes tussen BC/OF en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft BC/OF het recht de afnemer te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats.